KAYIT    İLETİŞİM

Gizlilik Sözleşmesi


ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

Kartlı Sistem Kuruluşlarının üyesi olan Banka ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik diğer Kart Çıkaran

Kuruluşlar tarafından çıkartılan Kredi Kartları ve Banka Kartları’nın yanı sıra ön ödemeli kart ve sanal kartlar

ile diğer ödeme yöntemlerinin Üye İşyeri‘nin merkez ve şubelerinde ödeme aracı olarak kullanılma şartlarının

belirlenmesi konusunda aşağıdaki Sözleşme akdedilmiştir.

1. Tanımlar

Sözleşmede yer alan aşağıdaki ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Banka : Türkiye Garanti Bankası A.Ş.,

Üye İşyeri : Sunduğu mal ve hizmetlere ilişkin bedelleri Banka ile imzaladığı Üye

İşyeri Sözleşmesi kapsamında tahsil etmeyi veya nakit temin etmeyi

kabul eden ve faaliyet konusu bir kategori kodu ile tanımlanmış

gerçek veya tüzel kişiyi

Üye/Kart Hamili : Kredi kartı/banka kartı/ ön ödemeli kart/sanal kart veya diğer ödeme

yöntemleri kullanıcısı olan gerçek veya tüzel kişi

Kategori Kodu : Üye İşyeri’nin faaliyet alanını, Kartlı Sistem Kuruluşlarının

standartlarına göre kategorize eden numarayı,

BKM : Bankalararası Kart Merkezi A.Ş,

Kartlı Sistem Kuruluşları : Kredi kartı çıkartma ve kredi kartı kabul konusunda üye işyeri

sözleşmesi imzalama yetkisi veren Mastercard International Inc./Vısa

International/American Express, JCB, Diners, BKM vb. gibi Banka’nın

doğrudan/dolaylı üyesi bulunduğu/ bulunacağı uluslararası/ulusal

kuruluşları

Kredi Kartı : Banka veya Kartlı Sistem Kuruluşları’na üye banka ve diğer kart

çıkaran kuruluşların Üye’ye vermiş olduğu ve nakit kullanımı

gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı

sağlayan basılı kartı veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasını

Banka Kartı : Mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık

hizmetlerinden yararlanmayı ve bağlı bulunduğu mevduat ve/veya

kredi hesapları üzerinden nakit ödemeksizin mal ve hizmet alımı, nakit

çekimi imkanı sağlayan kartı,

Ön Ödemeli Kart : Bankada bir hesaba bağlı olmayan ve üzerindeki 16 Haneli numara

üzerinden takibi yapılan isimsiz kartı,

Ödeme Yöntemi : Üye işyerinin sunduğu mal ve hizmet bedellerini ödeme imkanı

sağlayan, Banka veya diğer kart çıkaran kuruluşlar ya da finansal

kuruluşlar tarafından çıkartılan Banka Kartı, Kredi Kartı, Ön ödemeli

kart, Sanal Kart, Elektronik Para, PNR, QR Kod gibi araç ve benzeri

yöntemleri,

Harcama Belgesi : Banka kartı veya kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili olarak üye

işyeri tarafından 2 nüsha olarak düzenlenen, kart hamilinin işlemden

doğan borcu ile diğer bilgileri gösteren ve kart hamilinin kimliğinin bir

kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle

belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgeyi,

Alacak Belgesi : (Credit Voucher) Kredi Kartı kullanılarak alınmış mal veya hizmetin

iadesi ya da iptali halinde, POS ile 2 nüsha olarak Üye İşyeri

tarafından düzenlenen, Üye İşyeri ve/veya Üye tarafından imzalanan

(alacaklandırıcı) belge,

POS Terminali : (Point of Sale Terminali) Banka kartı veya kredi kartı üzerindeki

bilgileri esas alarak her türlü mal ve hizmet alımı veya nakit ödeme

belgesi düzenlenmesi işlemleri ile yasal mevzuat uyarınca nakit

kullanımı kapsamında değerlendirilebileceği belirtilen işlemlerin

gerçekleştirilmesinde kullanılan elektronik cihazı,,

Sadakat Programı : Banka veya Banka tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler tarafından

tanzim edilen ve kart hamillerine ödül (bonus ve/veya mil ve/veya

puan ve/veya MR puan vb.) kazandırma özelliği olan kredi kartları ve

banka kartı’nı ya da diğer Ödeme Yöntemlerini kullanmak suretiyle

kullanıcısının, Web Üyeleri’nin işyerlerinde yapacakları mal ve hizmet

alımlarında taksitli olarak ödeme yapmalarına ve/veya ilgili ödül

programı konusu ödülü kazanmalarına ve kullanmalarına imkan

sağlamak üzere Banka tarafından düzenlenen kart programlarını,

Web Üyesi : Banka veya Banka tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler ile

imzaladığı sözleşmeler çerçevesinde Sadakat Programı dahilinde

çıkartılan banka ve kredi kartlarına taksitli işlem yapmayı ve/veya ödül

kazandırmayı ve ödülü kullandırmayı kabul eden üye işyerlerini

Şifre Klavyesi (Pin-Pad) : Kredi Kartları ve Banka Kartı ile satışın yapılabilmesi için Üye’nin özel

kart şifresini yazması amacıyla kullanılan ve POS’a bağlı olarak

çalışan bilgisayar klavyesi,

Şifre(Pin) : Kart Hamillerinin Kredi Kartları ve Banka Kartları ile POS

Terminali’nde işlemi gerçekleştirmesi için Şifre Klavyesi (PIN-PAD)’ne

girilmesi gereken, Kart Hamillerine ait, değiştirilebilir 4-6 haneli

numerik şifre,

İşyeri Limiti : Banka’ca işyeri Kategori Kodu’na göre tespit edilen ve söz konusu

limiti aşan tutarlar için işlem tutarının tamamı üzerinden Provizyon

alınması,

Provizyon : İşyeri Limiti üzerindeki harcamalarda veya şüpheli durumlarda veya

POS Terminali üzerinde “BANKANIZI ARAYINIZ” mesajı çıktığı

durumlarda Banka’nın Provizyon Merkezi’nden alınması gereken

işlem yapma izni.

Elektronik Ticaret : Veri, mal ve hizmet alım satım işlemlerinin Internet üzerinden

yapılması,

Sanal Mağaza : İnternet üzerinden erişilebilen ürün ve/veya hizmetlerin satışı

amacıyla Üye İşyeri tarafından hazırlanmış veya hazırlatılmış ve

mülkiyeti Üye İşyeri’ne ait olan adresli internet sitelerini,

Alıcı : İnternet üzerinden alışveriş yapan kart hamili gerçek veya tüzel kişi,

Güvenli Elektronik İşlem :Bankaca kart hamillerine ve Üye İşyerlerine

sağlanan muhtelif güvenlik sistemlerini içeren bilgisayar programları

kullanılarak tarafların Internet üzerinden gerçekleştirdikleri ve üçüncü

şahısların bilgisayar ağı üzerinde gönderilen bu söz konusu bilgilere

ulaşmalarının engellendiği işlemler,

Güvenlik Kodu : Kredi Kartının arka yüzünde yer alan ve kredi kart numarasından

sonra gelen üç haneli sayıyı,

E-mail : Üye İşyeri ile Banka’nın haberleşmesi için kullanılacak ve mülkiyeti

Üye İşyeri’ne ait olan elektronik posta adresini,

Müşteri Destek Hattı : Üye İşyeri Sanal Mağazası ile ilgili olarak Üye’lerin arayıp bilgi

alabilecekleri, mülkiyeti Üye İşyeri’ne ait olan telefon numarasını,

Dijital Sertifika : Günlük hayatta kullanılan ehliyet, pasaport gibi kimlik kartlarının

elektronik ortamdaki karşılığını ifade eder. Dijital sertifika kişinin

kimliğini ve söz konusu bilgiye veya online hizmete ulaşım hakkını

kanıtlamak için elektronik olarak ibraz edilir. Dijital sertifikalar dijital

bilgileri şifrelemek ve şifrelenen bilgileri çözmek için kullanılan bir çift

elektronik anahtar ile kimlik bilgisinden oluşur Dijital sertifika

kullanıcıların ve kuruluşların bilgilerinin iletişim ağlarında güvenli bir

şekilde iletilmesi için kullanılır.

Sanal Cüzdan : Kredi Kartı hamiline kredi kartını aldığı Banka tarafından verilen ve

kredi kartı bilgilerinin Internet üzerinde güvenli olarak kullanılabilmesi

için bu bilgileri bir dijital sertifika ve şifreyle birleştiren bir yazılımdır.

Provizyon Yazılımı : Üye İşyerine ait Sanal Mağaza’ya mal veya hizmet siparişinde

bulunan Alıcının ödeme ile ilgili bilgilerini İnternet veya diğer elektronik

iletişim ağları üzerinden Banka’ya ileten ve Banka’dan gelen onay

veya ret yanıtını Üye İşyerine bildiren yazılımdır.

Kanun : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu,

TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

2. Kart İbrazı ve Kabulü

Üye İşyeri, sadece Banka Kartı veya sadece Kredi Kartı veya sadece Diğer Ödeme Yöntemlerinin birini kabul

etmekte serbesttir. Aksini belirtmediği taktirde; Banka’nın çıkarttığı Kredi Kartları ile diğer kuruluşlarca

yurtiçinde veya yurtdışında çıkartılan ve çıkartılacak olan söz konusu sistemlere dahil tüm kredi kartlarını ve

Banka Kartı ile Bankanın çıkarttığı/çıkartacağı diğer kartlar ve Ödeme Yöntemlerini ödeme aracı olarak kabul

eder. Kullanılacak kart ya da Ödeme Yöntemi konusundaki tercih hakkı Üyeye aittir. Üye İşyerinin, Banka

Kartı veya Kredi Kartından ya da Diğer Ödeme Yöntemlerinden sadece bir ya da birkaçını kabul edeceğini

bildirmesi halinde işbu Sözleşmede yer alan hükümlerden, kabul ettiği Ödeme Yöntemi tipi için geçerli olanlar

uygulanacaktır. Üye İşyeri, Üye’nin ibraz ettiği ve o Üye İşyeri’nde geçerli Banka Kartı ve/veya Kredi Kartını

ve/veya Diğer Ödeme Yöntemini kabul etmek zorundadır. Üye İşyeri, Ödeme Yöntemi tercihini belirten

Üye’den Harcama Belgesi karşılığını nakit veya çek gibi bir başka şekilde tahsil edemez. Üye İşyeri, ödeme

için Üye’ye minumum alışveriş tutarı belirleyemez ve nakit para ile ödeme yapan bir müşteri için geçerli fiyat

ve diğer koşulları indirim dönemleri de dahil olmak üzere aynen Üye’ye de uygulamak zorundadır. Üye İşyeri,

Banka’ya ödeyeceği komisyon tutarını Üye’ye hiçbir şekilde yükleyemez. Bu kurallara uyulmaması halinde,

tüm hukuksal, mali ve cezai sorumluluk Üye İşyeri’ne ait olacaktır. Banka, Provizyon’la yetki vermediği sürece

Üye İşyeri, kart karşılığı nakit para ödemesi yapamaz. Üye İşyeri, yürürlükteki tüm mevzuata uymayı, yabancı

uyruklu Üyeler için geçerli olan vergi indirimine ilişkin kanun ve tebliğleri (eğer varsa) uygulamayı kabul eder.

3. Kart İşlemlerinin POS Terminali Üzerinden Yapılması

Üye İşyeri, Banka ve Kredi Kartları ile POS’dan işlem yapıyorsa:

- İşlem şifre ile yapılmak istendiği taktirde şifrenin girilmesi suretiyle,

- İşlem şifresiz gerçekleştirilmek istendiğinde Kart sahibinin kimlik ve imza kontrolü,

- Kart üzerindeki numara ile Satış Belgesinde yer alan ve POS ekranında görüntülenen kart

numarasının karşılaştırılması, numaralar farklı ise “KOD 10” ile Merkez’in aranması,

- Harcama Belgesi’nde; Üye İşyeri’nin ticari unvanının, işyeri numarasının, satılan mal veya hizmet

bedelinin, kart numarasının, geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodu ile diğer yasal

yükümlülüklerinin bulunmasını sağlamayı, temassız ve şifre ile gerçekleştirilenler hariç Üye’nin

imzasının bulunup bulunmadığının kontrolü ile yükümlüdür.

- Şifresiz işlemlerde kendisi tarafından kart hamiline verilecek Harcama Belgesi’ni imzalatmakla

yükümlüdür.

Şifre ile gerçekleştirilenler dahil olmak üzere, Üye işyerinin şüphe duymasını gerektirecek işlemler, olağan

dışı talepler, aynı harcama tutarının birden fazla Ödeme Yöntemi ile ödenmesi talepleri ve bunlarla sınırlı

olmaksızın gerekli durumlarda kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgileri

karşılaştırmak üzere geçerli bir kimlik belgesi ibrazını talep etmek ve harcama belgesi üzerindeki bilgilerle

kredi kartı üzerindeki bilgileri karşılaştırarak kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrollerin yapılmamasından

doğan zararlardan üye işyerleri sorumludur. Bu maddede belirtilen ve Üye İşyeri’ne ait olan yükümlülüklerin

yerine getirilmemesi durumunda her türlü sorumluluk Üye İşyeri’nin üzerinde olacaktır. Banka’nın bu

hususlardan dolayı hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. Harcama Belgeleri

POS Terminali ile yapılan işlemlerde Üye İşyeri, satış işleminin yapıldığı gün sonu transfer işlemlerini

yapmakla yükümlüdür. Banka, belirtilen süre içerisinde gün sonu işlemi yapılmayan işlem bedellerini ve talep

halinde kendisine belirtilen süre içinde ibraz edilmeyen Harcama Belgeleri’nin karşılığı tutarları ödemekle

yükümlü değildir. Banka; üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış veya POS

kullanılmayıp el ile doldurulmuş belgeleri, Üye’nin teyidini alana kadar ödememe hakkına sahiptir. Harcama

Belgesi, Üye’nin malı aldığına veya verilen hizmetten yararlandığına dair kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu

olarak borçlandığı ikrarını havi belgedir ve Üye imzaladıktan sonra üzerinde hiçbir değişiklik ve eklenti

yapılamaz; ayrıca, düzenlenmiş Harcama Belgeleri başka işyerlerine devredilemez. Buna aykırı işlem

yapılması halinde, Banka ilgili işyerine veya Üye İşyerine, Üye tarafından yazılı onay verilmediği sürece

ödeme yapmamaya yetkilidir.

5. Provizyon Limitleri ve Yetki Alma

5.1. Üye İşyeri, kartlarla yapılacak satışlarda, her bir alışveriş için Provizyon almakla yükümlüdür. Üye İşyeri

Provizyon alınmamış işlem bedellerinin kendisine ödenmeyeceğinin bilgisi dahilinde olduğunu kabul ve

taahhüt eder. Üye İşyeri, Banka’ca bildirilen İşyeri Provizyon Limiti’ne uymak zorundadır. Banka Kartları ile

yapılan satış işleminde Provizyon limiti sıfırdır. Bu limitler, Banka tarafından gerekli görüldüğü taktirde

değiştirilebilir. Üye İşyeri, yapılacak bu değişiklikleri peşinen kabul ettiğini ve bu değişikliklere kendisine

bildirildiği tarihten itibaren kayıtsız şartsız uymayı taahhüt eder. Üye İşyeri, limitleri aşmamak amacıyla bir

satış için birden çok Harcama Belgesi düzenleyemez.

5.2. Onay alınmış ve usulünce düzenlenmiş Harcama Belgeleri için ödeme, Banka tarafından Üye İşyeri’nin

Banka şubesi nezdinde açılmış hesabına yapılacaktır. Harcama Belgesi üzerine Üye İşyeri’nce onay kodu

yazılmadığı veya onay alınmadığı zaman veya onay almamak amacıyla bir satış için birden fazla belge

düzenlendiğinde, Banka tutarın tamamını ödememe, eğer ödemişse bunu Üye İşyeri’nden derhal ve nakden

geri talep etme hakkını saklı tutar.

6. Tutarların Geri Ödenmesi

6.1. Banka, Üye ile Üye İşyeriarasında alışveriş konusu olan mal ve hizmetlerin kalitesi, miktarları, nakliyesi,

teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme ve anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme

durumunda değildir.

6.2. Daha önce kart ile alınmış mal veya hizmetin iadesi durumunda Üye İşyeri, Üye’ye nakit para ile geri

ödeme yapamaz. Üye İşyeri, bir iade işlemi söz konusu olduğunda “POS Kılavuzu”nda anlatılan kurallar

doğrultusunda hareket edecektir.

6.3. Banka, Harcama Belgesi’ni kabul edip Üye İşyeri’ne ödediği halde, Üye İşyeri’nin malı tam teslim

etmeme, hatalı teslim etme vb. kusur ve/veya ihmali, işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine

getirmeme nedeniyle, tutarın kısmen veya tamamen Üye’den tahsili mümkün olmazsa, Üye İşyeri iade olan bu

tutarı, Banka tarafından ödemenin kendisine yapıldığı tarihte TCMB’na Banka tarafından bildirilen en yüksek

kredi faiz oranının %50 fazlası üzerinden işleyecek faizi, ve bunun yasal fer’ileri ile birlikte geri ödemekle

mükelleftir. Söz konusu tutarların derhal ödenmemesi durumunda Banka Üye İşyeri’nin Banka’daki

hesabından resen takas veya mahsuba yetkilidir. Üye işyeri, her ne sebeple olursa olsun işlemin iptal/iade

edilmesi veya işlemin ters ibraza konu edilmesi nedeni ile hesabına borç kaydedilmesi durumunda, Banka’nın

kendisinden talep ettiği/edeceği üye işyeri ücreti ile bu sözleşme kapsamında belirlenen diğer ücretlerin ve

bunlara bağlı olarak tahakkuk eden BSMV’nin iadesini talep etmeyeceğini ve Bankanın bunları hesabına borç

kaydedeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.4. Banka Kartı ile alışveriş işleminin tamamlanmasından sonra POS Terminali üzerinde son işlemi iptal

edebilir. İptal, bu işlemin gerçekleşme zamanından en fazla 1 (bir) saat içinde yapılabilir ve kısmi iptal işlemi

yoktur.

7. Reklam ve Tanıtma

7.1. Üye İşyeri, kredi kartları, slipleri, üyelik ve cari hesap sözleşmeleri ,hesap özetleri , broşür ve afişler ve

her türlü yazılı doküman ve belge üzerine Üye İşyeri’nin marka, logo, unvan ve amblemini ücretsiz

kullanabilmesi konusunda Banka’ya hak sahibi sıfatı ile izin vermiş olup bu hususta başkaca bir izin ve onaya

ihtiyaç olmadığını ve markanın adına tescilli olduğunu beyan etmiştir. Üye İşyeri bu beyanlara aykırılık nedeni

ile Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı Banka’nın ilk yazılı talebi üzerine, protesto keşidesine,

hüküm tesisine gerek kalmaksızın ve taraflar arasında çıkacak uyuşmazlığın sonuçlarını beklemeksizin derhal

tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

7.2. Üye İşyeri, Banka tarafından reklam ve tanıtım amacıyla verilen tüm materyalleri ve cihazları işyerinin

göze çarpan yerinde teşhir etmek zorundadır. Üye İşyeri’nin söz konusu materyal, makine ve cihazları

kullanma hakkı, sözleşmenin geçerlilik süresi ile sınırlıdır. Banka gerek gördüğü takdirde bu cihazların

tamamını ya da bir kısmını, hiçbir gerekçe göstermeksizin geri alabilir, değiştirebilir ya da ekleme veya

çıkarmalar yapabilir; dilediği zaman ve yerde de bakım ve onarımını yapabilir ve yaptırabilir.

7.3. Üye İşyeri, işbu Sözleşme süresince dahi Banka’ya ve Bankaca Sadakat Programlarına dahil edilmiş

kuruluş ve diğer kart çıkaran kuruluşlara ait marka ve logoları ancak Banka’nın yazılı onayı ile

kullanabileceğini kabul ve beyan eder.

8. Güvenlik

Üye işyeri, hassas ödeme verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri

almayı, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve Banka arasındaki iletişim haricinde, kendi

nezdinde hassas ödeme verisini tutmamayı, işlememeyi veya kaydetmemeyi, önemli bir güvenlik olayı

yaşanması halinde bu durumu ivedilikle Bankaya bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Üye İşyeri, POS Terminalinde stoplist’e alındığı bildirilen, çalıntı kayıp olduğu bildirilen bir Banka ve Kredi

Kartı’nı işleme alamaz. Banka, kartların kaybolması, çalınması veya diğer benzeri nedenlerle Stop List

içerisinde yer alan bir Kredi Kartı ile yapılmış bir harcama karşılığını ödemekle sorumlu tutulamaz.

Üye İşyeri, Stop List’e alınmış ve kendisine mal veya hizmet karşılığını ödemek için ibraz edilen kartlar ile her

ne nedenle olursa olsun hamilinden geri alınmak istenen kartlar kendisine ulaştığında, bunları almak ve derhal

Banka’ya iade etmek hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Üye İşyeri sahibi / sahipleri istihdam ettikleri personelin

münferiden ya da diğer kişilerle müştereken gerçekleştirebilecekleri mükerrer, sahte, taklit veya tahribat ya da

tahrifat neticesinde meblağ değiştirilen her türlü Satış Belgeleri’nden ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek

zarar, masraf ve her türlü harcamalarından dolayı (avukatlık ücreti, yargılama ve icra giderleri, maddi ve

manevi tazminat talepleri de dahil olmak üzere) şahsen sorumlu olacağını/olacaklarını kabul eder/ederler. 

9. İşlem Limiti, Harcama Belgesinin Ödenmesi, Komisyon Alacaklarının Tahsili

9.1. Üye İşyeri, kart hamilleri’nin Banka POS terminali aracılığı ile gerçekleştirdikleri mal ve hizmet alımlarına

ilişkin tutarların kendisine ödenmesi esnasında; ilgili tutarlar üzerinden fiyatlama formunda belirtilen oranda

Üye İşyeri Ücreti ve bu Sözleşme kapsamında belirlenen ücretleri ödemeyi ve/veya anılan tutarları bloke gün

sayısı kadar bir süre blokede tutmayı kabul ve taahhüt eder. Banka, işbu Sözleşmede belirlenen ücretleri üye

işyerine iki iş günü önceden yazılı, kalıcı veri saklayıcısı veya kayıt altına alınan telefon aracılığı ile bildirmek

suretiyle tek taraflı olarak arttırmaya ya da azaltmaya yetkilidir. Artırımlar geçmişe dönük uygulanmaz.

Ücretlerde, kampanya veya benzeri nedenlerle geçici bir dönem için indirim yapılması durumunda, indirim

dönemi sonrasında ücretlerin eski haline getirilmesi durumunda bildirim yapılmayacaktır. Bu kapsamda

Banka, üye işyeri tarafından gerçekleştirilen aylık toplam işlem hacminin Banka tarafından belirlenerek Üye

İşyerine hesap özeti veya Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığı ile bildirilen belirli bir tutarı aşması halinde aşan

tutara ilave bloke gün süresi (valör) uygulayabilir. Üye işyeri tarafından bu hususun kabul edilmediğinin

Bankaya yazılı olarak bildirilmesi halinde Banka POS Terminalini işlem yapmaya kapatabilir.

Banka, POS aracılığı ile Banka bilgisayarına aktarılan Satış Belgeleri’nin tutarlarını ilgili ücretler tutarını

mahsup yolu ile resen kestikten sonra veya ilgili bloke gün süresi sonunda, belirlenen İşlem Hacmini aşan

tutarları ise valör süresi sonunda Üye İşyeri’nin Banka nezdindeki cari hesabına alacak kaydeder.

9.2. Üye İşyeri, posta, E-mail veya telefon gibi Üye ile yüz yüze gelmeksizin (Mail/Telephone Order Sistemi)

aldığı siparişlerde, sipariş bedelleri için provizyon almak üzere (i) Kart sahibinin ismi,(ii) Kart numarası, (iii)

Kartın geçerlilik süresi, (iv) Sipariş verilen malın cins/ adet / kodu, (v) Alınan siparişin tutarı bilgilerini içeren bir

belge ile Banka’ya başvurur. Banka, listenin alınmasını müteakip ilgili bloke gün süresi sonunda komisyonları

düşüldükten sonra kalan tutarı alacak kaydeder. Banka, komisyon oranlarını tek taraflı olarak arttırmaya ya da

azaltmaya yetkilidir.

Üye’nin Mail/Telefon Order Sistemi aracılığı ile veya Banka’nın, Üye İşyeri’ne verdiği manuel yetkiye binaen

gerçekleştirdiği işlemlerden ötürü Üye İşyeri’nden mal ve/veya hizmet talepleri ya da bundan dolayı borçları

olmadığı şeklindeki herhangi bir itirazlarını Banka’ya yazılı olarak bildirmeleri ya da bu sebeple Kredi Kartı/

Banka kartını çıkartan banka/mali kuruluş tarafından ödemenin Bankaya yapılmaması halinde Banka, ilgili

tutarı Üye İşyeri’nin Banka’daki hesabından, söz konusu tutarların hesabına alacak kaydedildiği tarihten iade

edileceği tarihe kadar geçen sürede, Bankada cari kısa vadeli kredilere uygulanan kredi faizi üzerinden

hesaplanacak oranda işlemiş faizi ve bunların fer-i’leri ile birlikte re’sen takas veya mahsuba yetkilidir.

10. Ücretler

10.1.1. POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Fiziki POS: Üye işyerlerine tahsis edilen Masaüstü/Mobil/Dialup/ADSL/IP/ÖKC (yazar kasa POS) vb. cihazlar ile aksesuarların (Pinpad, QR okuyucu vb.) tedariki,

kurulumu, bakımı, onarımı, yazılımı ve güncellemesi hizmetleri için tahsil edilen ücrettir.

10.1.2. POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Sanal POS: Üye işyerlerine tahsis edilen Sanal POS

yazılımlarının tedariki, kurulumu ve yazılım güncellemesi hizmetleri için tahsil edilen ücrettir.

Üye işyeri İşbu sözleşme kapsamında sanal mağazası nezdinde Banka’nın gerçekleştirdiği provizyon yazılımı

ve tesis edilen her bir sanal pos için ayrı ayrı olmak üzere Bankaya işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir

parçası olan fiyatlama formunda belirtilen ücretleri Sözleşmenin imzasını ve herhalükarda en geç Provizyon

Yazılımının yüklenmesini takip eden 3 gün içerisinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ödeme, ödemenin

yapılacağı tarihte cari T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı 

yapılacaktır. Sözleşmenin yenilenmesi halinde müteakip yıllar içinde ücret ödeyeceğini ve bu tutarı Banka’nın

artırmaya yetkili olduğunu Üye İşyeri kabul ve beyan eder.

10.1.3. Kayıp/Hasarlı POS ve Aksesuar Bedeli: Banka tarafından üye işyerlerine tedarik edilen POS ve ilgili

cihaz ve aksesuarların, işyeri tarafından bankaya iade edilmediği veya kullanıcı hatası sebebi ile hasara

uğradığı durumlarda tahsil edilen ücrettir.

10.1.4. Özel Rapor Ücreti (Rapor Ücreti): Üye işyerinin, bir sadakat programına dahil olmaması halinde

işyeri nezdinde Banka POS terminallerini kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği, mal ve hizmet alımı yapan

Banka müşterilerine ve işyerine özel bilgilere ilişkin, istatistiki nitelikte detaylı veri (demografik bilgiler, müşteri

verileri) içeren raporlar istemesi, ya da Banka tarafından sağlanan imkanları kullanmak suretiyle kendisi

tarafından üretilmesi durumunda alınan ücrettir.

10.2. Üye İşyeri Ücretleri

10.2.1. Üye İşyeri Ücreti Peşin/Taksit: Peşin (tek çekim) ve taksitli mal veya hizmet alımları karşılığında üye

işyerinden alınan, komisyon ve/veya bloke gün süresi olarak uygulanan ücrettir. Sözkonusu ücret; T.C.

Merkez Bankası tarafından ilan edilen azami sınıra kadar olmak üzere TCMB tarafından yayımlanan

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)

hükümleri esas alınmak suretiyle Banka tarafından serbestçe belirlenir ve her bir işlem üzerinden tahsil edilir.

10.2.2. Bloke Çözüm Ücreti: İşlem tutarının, taraflarca belirlenen tarihten önce, üye işyerinin talebi

doğrultusunda serbest kullanımına aktarılması halinde tahsil edilen ücrettir. Taksitsiz işlemlerde işlem

tutarının üye işyeri serbest kullanımına geçeceği süre işlem tarihinin ertesi gününden itibaren başlamak üzere

T.C.M.B. tarafından belirlenen azami gün sayısına kadar olmak üzere taraflarca belirlenir. Taksitli işlemlerde,

işlem tutarının taksitler halinde üye işyerinin serbest kullanımına geçtiği durumlarda, üye işyerine yapılan

ödemelerdeki taksit sayısı kart sahibine uygulanan taksit sayısını aşamayacaktır. Her bir taksit için üye

işyerine yapılan ödeme süreleri T.C.M.B. tarafından belirlenen azami gün sayısına kadar olmak üzere Banka

tarafından belirlenir. Taksitli işlemlerde, işlem tutarının tek seferde üye işyeri serbest kullanımına geçtiği

durumlarda azami bloke süresi taksitsiz işlemlerde geçerli bloke gün süresine her bir taksit için TCMB

tarafından belirlenen azami gün sayısı ilave edilerek uygulanır. İşlem tutarının taraflarca belirlenen tarihten

önce Üye işyeri tarafından talep edilmesi halinde alınabilecek bloke çözüm ücreti, işlem tutarının blokede

kalması gereken kalan ağırlıklı ortalama bloke gün sayısının azami bloke gün sayısına oranı ile azami üye

işyeri ücretinin çarpılması sonucunda hesaplanan orana kadar alınabilecektir.

10.3. Sadakat Program Ücretleri

10.3.1. Üye İşyeri Özel Kampanya Ücreti: Üye işyerinin; Banka veya Banka tarafından yetkilendirilen

üçüncü kişiler tarafından oluşturulan kampanyalara katılmasına veya Banka tarafından sağlanan imkanları

kullanmak suretiyle kendi puan veya indirim ya da taksit ilave taksit kampanyasını oluşturmasına,

kampanyalarını Banka kanallarından Banka’nın ve Bankanın yetkili kıldığı diğer banka ve finansal kuruluşların

müşterilerine duyurduğu ve kampanya sonuçlarını takip edebileceği rapor hizmetlerini sürekli şekilde

almalarına imkan veren altyapının sağlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi için yapılan yatırımlar karşılığında

aylık olarak alınan ücrettir.

Üye işyeri, harcamanın taksitli ya da tek ödemede yapılıp yapılmadığına ya da taksit adedine bakılmaksızın

toplam alışveriş tutarı üzerinden hesaplanıp Banka’nın Üye İşyerine ödeyeceği ilk tutar üzerinden Bankaca

res’en mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3.2. Üye işyeri Özel Rapor Ücreti (Rapor Ücreti): Üye işyerinin, işyeri nezdinde Banka POS

terminallerini kullanmak suretiyle, mal ve hizmet alımı yapan Banka müşterilerine ilişkin, istatistiki nitelikte 

detaylı veri (demografik bilgiler, müşteri verileri) içeren raporlar istemesi, ya da Banka tarafından sağlanan

imkanları kullanmak suretiyle kendisi tarafından üretilmesi durumunda alınan ücrettir. Söz konusu raporlar,

müşteri sırrı niteliğinde veriler içermeyecek olup bu raporlar Üye işyeri tarafından 3’ncü kişilerle

paylaşılamayacaktır.

10.4. Banka, bu Sözleşme kapsamında verdiği hizmetler kapsamında, sözkonusu hizmetler karşılığında

üçüncü kişilere ödediği tutarları Üye işyerinden tahsil edebilecektir.

10.5. Bu sözleşme kapsamında Banka tarafından uygulanan ücretlere BSMV dahil olmayıp ayrıca BSMV

uygulanacaktır.

10.6. Üye İşyeri, kurulan POS terminalinin türüne bağlı olarak belirlenmiş tutardaki POS ücretini, Fiyatlama

Formu’nda belirtilen dönemlerde ödemeyi ve bu tutarları Banka nezdindeki hesaplarından res’en mahsuba

Banka’nın yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. POS ücreti, POS terminalinin kuruluş anından itibaren, POS

ile işlem yapılıp yapılmadığından bağımsız olarak iptal edildiği ay sonuna kadar olmak üzere tahakkuk ve

tahsil edilecektir.

10.7. POS, Üye İşyeri’nin tahsis edeceği telefon hattına/hatlarına Banka tarafından bağlanacak, ancak hat

masrafları işyerine ait olacaktır. Teslim edilen tüm cihazların çalışır durumda olmasından ve her türlü zarara

karşı korunmasından, cihazlara ne suretle ve kim tarafından yapılmış olursa olsun verilecek hasar ve

zarardan, cihazların çalınmasından, kaybolmasından kayıtsız şartsız sorumlu olduğunu Üye İşyeri kabul eder.

Üye İşyerine teslim edilen cihazların tüm bakım, onarım ya da yenileme işlemleri yalnızca Banka’nın yetkili

teknik servis elemanlarınca ya da Banka’ca yetki verilecek şirket elemanlarınca yapılacak, başka hiçbir kişi ya

da kuruluş tarafından bakım, onarım, yenileme vs. adı altında cihazlara müdahale edilemeyecek, buna izin

verilmeyecektir. Üye İşyeri’nin bu bölüme aykırı davranması durumunda Banka’nın tazminat hakkı saklıdır.

Cihazlar, Banka tarafından gerekli görülmesi halinde Üye İşyeri’ne Banka’nın belirleyeceği bir sigorta şirketi

tarafından sigortalanarak teslim edilecektir. Sigorta yapılmaksızın teslim edilmesi halinde dahi Üye İşyerinin

cihazlara ilişkin olarak işbu Sözleşmede belirlenen özen ve zararlara ilişkin yükümlülükleri sona ermeyecektir.

10.8. Banka, Üye İşyeri’ne tesis edilen her bir POS terminali başına güvence bedeli almaya yetkilidir. Banka

tarafından, güvence bedeli alınması halinde söz konusu bedel, Üye İşyeri tarafından peşin olarak Banka’ya

ödenmediği sürece, Üye İşyeri’ne tesis edilen POS terminallerinden geçen işlem bedellerinden veya Üye

İşyeri’nin Banka nezdindeki hesaplarından resen mahsup edilerek blokede tutulacaktır. Banka, Başvuru

Formu’nda belirlenen güvence bedelini Üye İşyeri’ne ihbarda bulunmaksızın arttırmaya yetkilidir.

Sözleşme’nin sona ermesi akabinde, Üye İşyeri’nin ilgili POS terminalini/şifre klavyesini Banka’ya sağlam ve

çalışır bir vaziyette iade etmesi halinde, ilgili POS terminali için alınan güvence bedeli Banka tarafından Üye

İşyeri’ne iade edilecektir. Güvence bedelinin alınmadığı ve POS Terminali ile şifre klavyesinin tam ve çalışır

vaziyette Bankaya teslim edilmediği durumlarda Üye İşyeri POS Terminalinin ve şifre klavyesinin güncel

bedelini %50 fazlası ile birlikte Bankaya ödemeyi ve Banka’nın bu tutarı üye işyeri hesabına derhal borç

kaydetmesini kabul ve taahhüt eder.

10.9. Üye İşyeri bu sözleşme yürürlükte kaldığı sürece söz konusu cihazlara ilişkin olarak Banka tarafından

3’ncü kişilerden temin edilen POS rulosu dahil sarf malzemelerinin, masraf, bakım onarım, sim kart, Şifre

Klavyesi (Pin-Pad) , prim ve diğer tüm ödemelerin kendisi tarafından, bu masrafların tahakkuku anında derhal

Banka’ya ödeneceği hususunu kabul ve taahhüt eder. Banka söz konusu prim ve masrafları, işyerinin

nezdindeki hesabına borç kaydedecektir.

11. Dinamik Kur Dönüşümü

Üye İşyeri; nezdinde tesis edilmiş olan Banka’ya ait POS terminallerinin; yurtdışında yerleşik Kart Çıkaran

Kuruluşlar tarafından verilen kredi kartlarını kullanan kredi kartı hamillerine ait harcama tutarlarını, Kartlı

Sistem Kuruluşları’nın ödeme kurallarına uygun olarak yurt dışında yerleşik Kart Çıkaran Kuruluş ülkesinin ya

da kart hamilinin tercih ettiği güncel para birimine çevirerek kart kabulüne açması halinde bu madde

hükümlerinin geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda; Yabancı Para Birimi, Yurt dışında

yerleşik Kart Çıkaran Kuruluş ülkesinin para birimini, Yabancı Para Birimi Muadili İşlem ise İşlem tarihi

itibariyle Banka’nın belirlediği geçerli kur üzerinden TL’ye çevrilmiş tutarın; Kart Çıkaran Kuruluş ülkesinin

para biriminin yanı sıra Amerikan Doları ve/veya Euro karşılıklarını ifade eder.

11.1. Üye işyerinde Dinamik Kur Dönüşümü uygulanması durumunda Banka, Üye İşyeri nezdinde tesis

edilmiş olan Banka’ya ait POS terminallerini; yurtdışında yerleşik Kart Çıkaran Kuruluşlar tarafından verilen

kredi kartlarını kullanan kredi kartı hamillerine ait harcama tutarının, Kartlı Sistem Kuruluşları’nın ödeme

kurallarına uygun olarak yurt dışında yerleşik Kart Çıkaran Kuruluş ülkesinin ya da Kart Hamilinin tercih ettiği

güncel para birimine çevirerek kart kabulüne açacaktır.

11.2. Banka; POS Terminallerinin Yabancı Para Muadili İşlem yapabilmesi için Türk Lirası cinsinden geçerli

mal ve hizmet bedelini ödenmek istenen para birimi ile işlem tutarı bilgisini gösteren yazılımı, POS

Terminallerine yükleyecektir.

11.3. Söz konusu kur değişimlerinde, Banka tarafından belirlenen ve Dinamik Kur Dönüşümü’ne konu işlemler

için geçerli olan kurun esas alınacağını Üye İşyeri kabul ve beyan eder. Banka, Yabancı Para Birimi Muadili

İşlem yapılmasında kullanılacak para birimlerini, Üye İşyerine herhangi bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın

değiştirebilecektir.

11.4. Üye İşyeri, Dinamik Kur Dönüşümü uygulamasına geçtiği andan itibaren,

- Kart Hamiline işyerinde Yabancı Para Birimi Muadili İşlem yapabilme opsiyonu sunmakla,

- Kart Hamillerini Kur Dönüşümü uygulaması hakkında bilgilendirmekle,

- Kart Hamilinin talebini doğru uygulamakla,

- İşyerinde Yabancı Para Birimi Muadili İşlem ile ilgili tanıtım yapmakla,

- İşyerinde Yabancı Para Birimi Muadili İşlem ile ilgili Banka tarafından kendisine iletilen bilgilendirme

dokümanları bulundurmakla,

yükümlüdür. Üye İşyeri, İşyerinde Yabancı Para Birimi Muadili İşlem ile ilgili Banka’nın belirlediğinin dışında

farklı bir kur uygulama yetkisine sahip değildir.

11.5. Banka, Yabancı Para Birimi Muadili bir işlem gerçekleştirildiğinde, Üye İşyeri’ne TL ödeme yapacaktır.

Banka, dilediği vakit ve Üye İşyeri’ne ihbarda bulunmaksızın, Üye İşyeri ise 15 gün önceden yazılı ihbarda

bulunmak suretiyle Yabancı Para Birimi Muadili İşlem uygulamasını durdurabilir.

12. Taksitli İşlemler ve Sadakat Programlarına Katılım

12.1 Banka ile Üye İşyeri arasında imzalanan bu Sözleşme uyarınca Kart Hamilleri tarafından yapılan mal ve

hizmet alım bedellerinin tek bir Satış Belgesi düzenlemek suretiyle kredilendirilmesine (Taksitli Satış) imkan

tanıyan sistemin POS terminali üzerinden yüklenen yazılım programı aracılığı ile Üye İşyerine yüklenmesi

durumunda üye işyeri; Banka tarafından oluşturulan kredi kartı sadakat programları kapsamında, Banka ve

Banka tarafından yetkilendirilmiş diğer kart çıkaran kuruluşlar tarafından çıkartılmış bulunan ve Bankaya ait

sadakat programına dahil edilmiş banka kartları, kredi kartları, ön ödemeli kartlar ve diğer ödeme

yöntemlerine taksitle ödeme olanağı sağlamayı, bu sadakat programları kapsamında anılan banka kartları,

kredi kartları, ön ödemeli kartlar ile diğer ödeme yöntemlerini Ödül Programı’ndan faydalandırmayı, Mil ve/

veya Bonus ve/veya Amex MR Points ya da başkaca isimler adı altında belirlenecek ödüller vermeyi, ödüllerin

nezdinde kullanımına imkan tanımayı, Bankaya Üye işyeri Özel Kampanya Ücreti ve Üye işyeri Özel Rapor

Ücreti ile üyelere ödül bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Üye işyerinin bu taahhüdü, taraflar

arasında imzalanacak Fiyatlama Formunda belirtilen veya ileride belirtilecek olan kart tipleri ve bu kartlara

ilişkin avantajlarla sınırlı olup taraflar, fiyatlama formu ile üye İşyerinin hangi kart tipine ilişkin ödül programına

dahil olacağı, taksitlendirme sağlayıp sağlamayacağı konusunda mutabık kalacaklardır.

12.2. Üye işyeri, toplam tutar üzerinden provizyon (yetki) almak zorundadır. Toplam tutar üzerinden

alınmayan veya Üye İşyeri’nin provizyon almaksızın düzenleyeceği taksitli Harcama Belgeleri belgeleri hiç bir

şekilde Bankaca işleme alınmayacak, kart hamili hesapları borçlandırılmayacak, Üye İşyerine ödeme

yapılmayacak ve ilgili satış bedelinin kart hamilinden tahsili hususu üye işyerinin sorumluluğunda olacaktır.

12.3. Taksitli satış işlemi yapılan kredi kartının işlemin yapıldığı gün geçerli olması esastır. Üye İşyeri, Satış

Belgesi’nin Bankaya ait POS terminali aracılığı ile üretilerek kart sahibine imzalatılmasından/şifre girilmek

suretiyle işlemin yapılmasından ve bu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden

sorumludur. Satın alınan malın/hizmetin ayıplı olması veya herhangi bir başka nedenle iade edilmesi,

belirlenen taksit sayısı ve satış tutarı konularında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklar üye işyeri ile kart hamili

arasında çözümlenecek olup bu durumda Banka, Üye işyerine herhangi bir ödemede bulunmayacaktır. Üye

İşyeri, Banka’nın maldaki/hizmetteki bir ayıp nedeni ile ilgili Kart Hamiline bir ödeme yapmak durumunda

kalması halinde Banka’nın bu hususu bildiren ilk talebi üzerine sözkonusu tutarları Bankaya ödemeyi kabul ve

taahhüt eder.

12.4. Harcama Belgeleri’nin düzenlenmesi sırasında meydana gelecek yanlışlıklar “iptal” işlemi ile düzeltilecek

ve işlem için yeniden Harcama Belgesi düzenlenerek, kart hamiline imzalatılacaktır. Taksitli satışlarla ilgili

düzenlenen Harcama Belgeleri’ne karşılık her ne sebeple olursa olsun Alacak Belgesi düzenlenemez. Üye

İşyeri bu şekilde düzenlenen alacak belgesi veya işbu Sözleşme’nin uygulanması nedeni ile Banka’nın ve kart

hamillerinin uğrayacağı her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine ödemeyi kabul ve beyan eder.

13. Kart Hamillerinin Yaptıkları Taksitli Harcama Tutarlarının Üye İşyerine Ödenmesi: Banka, Kart

Hamilleri’nin Banka Kartı ve Kredi Kartı ile gerçekleştirdikleri taksitli alışverişlere karşılık gelen ödeme

tutarlarını işbu Sözleşmede belirlenecek esaslar dahilinde Üye İşyerinin Banka nezdindeki hesabına alacak

kaydedecektir. Üye İşyeri; Banka Kartı ve Kredi Kartı Hamilleri tarafından yapılan harcama tutarlarının Banka

tarafından ödenmesi esnasında; toplam işlem tutarı üzerinden Banka tarafından bildirilen oranda Üye İşyeri

Ücreti ödemeyi ve/veya bloke gün sayısı kadar bir süre blokede tutmayı; tek ödemeli alışverişlerde ve taksitli

alışverişlerde farklı oranlarda olmak üzere Mil ve/veya Bonus ve/veya Amex MR Points; Üye işyeri Özel

Kampanya Ücreti ve Üye işyeri Özel Rapor Ücreti ile bu ücretlere dair BSMV ödemeyi kabul eder. Kart

Hamillerinin Kredi Kartlarında biriken Bonus’ları kullanması durumunda da anılan ücretler geçerli olacaktır.

Sözleşmenin imza tarihi itibariyle geçerli oranlar,Taraflar arasında aktedilecek Fiyatlama Formu ve Ek

Sözleşmelerle belirlenecek olup, Banka iki işgünü öncesinden yazılı, veya kalıcı veri saklayıcısı veya kayıt

altına alınan telefon aracılığı ile bildirimde bulunarak, sözkonusu ücretler ile Bonus Kullandırım Komisyonu ve

vadesini değiştirmeye yetkili olacaktır. Taksit Sayısı ve Ödül, Üye İşyeri tarafından belirlenecek ancak hiçbir

zaman Banka tarafından belirlenen sayı ve oranların altında olamayacaktır. Üye işyeri, uygulanan taksit

sayılarına ilişkin olarak, yasal düzenlemelerle belirtilen azami sınırlara uymayı, taksit yasaklısı mal ve

hizmetlere taksit uygulamamayı kabul ve taahhüt eder.

Üye İşyeri; uygulayacağı Taksit Sayısı ve Ödül Oranını 30 gün önceden Bankaya yapacağı yazılı ihbar ile

ancak Fiyatlama Formunda belirtilenden az olmayacak şekilde değiştirebilecektir. Taksitli mal ve hizmet

satımlarında, Sözleşme kapsamında alınacak Ödül +BSMV toplam alışveriş tutarı üzerinden ve ilk taksit

tutarından mahsup edilecek ve kalan bakiye tutar Üye İşyeri hesabına alacak kaydedilecektir. Ücretler ise,

her bir taksit tutarı üzerinden taksit vadelerinde olmak üzere mahsup edilecektir. Banka’nın mahsup ettiği

tutarların ilk taksit tutarını aşması durumunda aşan kısmın, Üye İşyerinin Banka nezdindeki diğer

hesaplarından mahsup edileceğini Üye İşyeri kabul ve taahhüt eder. Taraflar, gerek tek ödemeli gerekse

taksitli mal ve hizmet alımı bedellerinin işbu Sözleşme’nin imza tarihi itibariyle hangi sürelerde Üye İşyeri

hesabına ödeneceği hususunu aralarında aktedecekleri Fiyatlama Formu ile belirleyeceklerdir.

14. Sadakat Programı : Üye İşyeri; Banka Kartı, Amex, Miles&Smiles, Flexi ve Bonus Kredi Kartı ile yapılan

mal ve hizmet satışlarında Sadakat Programı’na dahil olması halinde, uygulamanın aşağıda yazılı şart ve

hükümler çerçevesinde gerçekleşeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

14.1 Üye İşyeri; dahil olduğu/olacağı sadakat Programı kapsamında Banka Kartı, Flexi, ve Bonus Kredi Kartı

ile Üye İşyeri’nden mal/hizmet alan Banka Kartı ve Bonus Kredi Kartı Hamilleri’ne Bonus, Miles&Smiles Kredi

Kartı Hamillerine Mil, Amex Kredi Kartı Hamillerine MR Points kazandırmayı ve karta sağlanan diğer hizmet

ve avantajları sağlamayı kabul ve eder. Üye işyeri; Mil’lerin ancak Banka’nın anlaşma imzaladığı hava yolu

şirketi nezdinde, MR Points’leri ise, Bankanın belirlediği kataloglardaki ödüllerin seçiminde ve Banka’nın

Amex kart sahiplerine hizmet vermek üzere anlaşma yaptığı/yapacağı gerçek ve tüzel kişiler nezdinde

kullanılabileceği, Bonus’ların ise Üye İşyeri ile Banka ve Banka tarafından yetkilendirilen diğer üye işyeri

anlaşması yapan kuruluşların anlaşma imzaladığı üye işyerleri nezdinde kullanılabileceğinin bilgisi dahilinde

olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri, Flexi ve Bonus ya da Bonus özellikli diğer Kredi Kartı ile Banka

Kartı Hamilleri tarafından yapılacak olan ödül kullanım taleplerini kabul etmek ve satın alınacak mal/hizmet

bedelinden, ödül tutarını indirmek zorundadır. Üye İşyeri ödül tutarı karşılığında nakit ödemesi

yapamayacaktır. Üye İşyeri; nezdinde kullanılan Bonuslar karşılığında Bankaya; Bankaca belirlenen oranda

bir Bonus Kullandırım Komisyonu ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

14.2 Banka, Üye İşyeri nezdinde yapılan mal/hizmet alım tutarının Ödül’e tekabül eden kısmını, kendi

nezdinde oluşturacağı özel bir hesaba (“Ödül Havuzu”) aktaracak olup işbu Sözleşme’nin ne şekilde olursa

olsun sona ermesi halinde, Üye İşyeri veya Üye İşyeri’e ait bir veya birden fazla Mağaza açısından Banka’nın

bu Sözleşmeyi feshetmesi halinde bu Mağazalar, Ödül Havuzunda toplanan paralar nedeni ile Banka’dan

herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve beyan ederler. Banka tarafından işbu Sözleşmeye konu ödül

kazandıran kredi kartları ile Banka Kartı’na ilişkin işlemlerin Bankaya ait POS’lar ile gerçekleştirilmesi esas

olup, Üye İşyeri başkaca bankaya ait POS’ler aracılığı ile işlem yapsa dahi, işbu Sözleşme gereğince

ödemekle yükümlü olduğu tutarları (Üye İşyeri Özel Kampanya Ücreti, Üye İşyeri Özel Rapor Hizmeti, Üye

İşyeri Ücreti, Ödül gibi) Bankaya ve Kart Hamili’ne ödemek durumunda kalacağını, Üye İşyeri’nin bu tür

kullanımlarının mevcudiyeti halinde Banka’nın bu işlemler nedeni ile Üye İşyerinden tahsil edeceği bu tutarları

%100 fazlası ile tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

14.3 Banka Kartı, Flexi ve Bonus Kredi kartına ilişkin olarak Üye İşyeri nezdinde kullanılan Ödül tutarları, bu

Sözleşme kapsamında belirlenen ücretlere tabi olacak şekilde Ödül tutarının kullanımını takip eden ilk iş

gününde veya ilgili bloke gün sonunda, Üye İşyeri’nin Banka nezdindeki hesabına yatırılacaktır. Ödül

kullanılmak sureti ile alınan mal/hizmetlerin, Kart Hamili tarafından Üye İşyeri’ne iadesinin Üye İşyeri

tarafından kabulü halinde, Kart Hamili ve/veya Üye İşyeri tarafından Banka’dan ödül karşılığında ve sair

surette her hangi bir talepte bulunulamaz. Bu durumda Üye İşyeri, ilgili Kart Hamiline, iade edilen mal/hizmet’e

ilişkin olarak kullanılan ödül tutarı kadar hediye çeki/kupon veya benzeri bir belge verebilir.

14.4 Üye işyeri; bu Sözleşme kapsamında dahil olduğu sadakat programı uygulamalarını 3 ay önceden yazılı

ihbarda bulunmak suretiyle her zaman, tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Ancak Üye İşyerinin, Kart

Hamillerine yönelik olarak üye işyeri nezdinde bu süreyi aşan nitelikte bir taahhüdünün (taksit/ödül vb avantaj)

var olması durumunda sadakat programı uygulamasının sona ermesi ancak bu süre sonunda mümkün

olabilecektir. Aksi taktirde üye işyeri, Banka tarafından ödenmek durumunda kalınan idari para cezası dahil

olmak üzere her türlü kart hamili ve Banka zararını Banka’nın yapacağı ilk yazılı talep üzerine, hüküm

tesisine, protesto keşidesine ve taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlığın hüküm ve sonuçlarını beklemeye

gerek olmaksızın Bankaya derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

14.5 Banka, Üye işyerini herhangi bir sebep bildirmeksizin dahil olduğu sadakat programı uygulamalarının bir

veya bir kaçından çıkarabilir. Sadakat programı uygulama esaslarında, ödül kullandırım ve kazandırım

esaslarında, program ve kart içerik ve isimlerinin yanı sıra uygulamaya dahil edilecek kart tipinde değişiklik

yapabilir.

14.6 Üye işyeri, bu sözleşme kapsamında gerek kendisine gerekse Bankaya ait ürünlerin ve sadakat

programı uygulamalarının tanıtımı amacı ile üye işyeri nezdinde yapacağı reklam ve ilanlara ilişkin olarak

tahakkuk edecek ilan vergisi dahil her türlü vergi ve harçtan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

15. Elektronik Ticaret Esasları

Üye işyerinin Bankadan talep etmesi ve Bankanın bu hususu kabul etmesi halinde Üye işyeri tarafından

Provizyon Yazılımı aracılığı ile gerçekleştirilecek Elektronik Ticaret işlemleri, Sözleşme’nin bu madde

hükümlerine tabi olacak olup, bu madde de yer almayan hususlarda diğer madde hükümleri uygun olduğu

ölçüde geçerli olmaya devam edecektir.

15.1 Elektronik Ticarette Üye İşyerlerinin Sorumlulukları

15.1.1 Üye İşyeri, Program aracılığıyla gerçekleşecek Elektronik Ticaret İşlemlerinin işbu Sözleşme

hükümlerinin yanı sıra Kartlı Sistem Kuruluşlarının gerek işbu sözleşmenin imzası esnasında yürürlükte

bulunan gerekse bilahâre yürürlüğe konacak Uygulama Kurallarına tâbi olduğunu kabul eder. Üye İşyeri

sözleşme süresi boyunca kendisi tarafından yapılan reklam ve tanıtımlarda dilediği taktirde Banka’nın

Provizyon Yazılımını kullandığına dair ibarelere yer verebilecektir. Üye İşyeri, Güvenli Elektronik İşlemlerin ve

bu işlemler kapsamında kredi kartı hamillerine mal ve hizmet sunumunun tamamıyla kendi sorumluluğu

altında olduğunu, kredi kartı hamilleri ile arasında mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda

Bankanın taraf olmadığını, bütün güvenlik uygulamalarına karşın herhangi bir sahte işlemin gerçekleşmesi,

sahte işlem nedeniyle mal ve hizmet bedelinin hesabına alacak kaydedilememesi ve benzeri hallerde

Bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul eder. Kredi kartı hamillerinin Üye

İşyerinden mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadıkları veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendilerine

ulaşmadığını bildirerek Bankaya yazılı olarak itiraz etmeleri halinde, Banka Üye İşyeri’ne dönüp itiraz konusu

işlem hakkındaki tüm bilgi ve belgeleri 5 iş günü içerisinde göndermesini talep eder. Üye İşyerinin süresi

içinde gerekli evrakları gönderememesi veya Üye İşyerince ibraz edilen belgelerin kart hamili Bankasınca

kabul edilmemesi durumunda, Banka kredi kartı hamillerinin ilgili borçlarını Üye İşyeri’nin Banka’daki

hesabından re’sen takas ve mahsuba yetkilidir. Üye İşyeri’nin Banka hesabının müsait olmaması halinde,

Banka’nın ilk talebinde kredi kartı hamillerince itiraz konusu yapılmış ve aksi belgelenememiş tutarları

Banka’ya ödemeyi Üye İşyeri kabul ve taahhüt eder. Bu durumda Banka, elinde bulunan bilgi ve belgeleri

kredi kartı hamiline karşı adli ve icrai takipte bulunabilmesi için mümkün olan en kısa süre içinde Üye İşyeri’ne

verecektir.

15.1.2 Üye İşyeri, program çerçevesinde Güvenli Elektronik İşlemlerini münhasıran kendisinin

gerçekleştireceğini, kendisine program ile birlikte verilen veya program yoluyla edineceği şifre, anahtar ve

sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir 3. şahsa

açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, aksine

davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. Üye İşyeri,

Sanal POS’u kullandığı web sitelerinin bu web sitelerinde yer alan ve Sanal POS üzerinden işlem

gerçekleştiren 3’ncü şahısların isim, unvan, faaliyet alanı vb. bilgilerini ve bu bilgilerdeki değişiklikleri derhal

Bankaya iletmekle yükümlüdür.

15.1.3 Üye İşyeri, Bankaca kendisine iletilen programda Banka izni olmaksızın herhangi bir değişiklik

yapamayacağını, Bankaca kendisine verilen programları, sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, programın

diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki programı sileceğini, programın

kopyalarını üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Programın her türlü telif hakları Banka ve/veya programı

temin eden kuruluşlara ait olup, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ceza Kanunun telif haklarının ihlali niteliğindeki

suçlara ilişkin hükümleri ile korunmaktadır. Keza program ekinde verilen basılı materyalin tekrar basımı ve

çoğaltılması yasaktır.

15.1.4 Provizyon Yazılımları Uluslararası kartlarla yapılan işlemlere kapalı olacaktır. Ancak Üye İşyeri

Provizyon Yazılımının yurtdışı kart alışverişlerine açılması yönünde talepte bulunabilecek; Bankanın uygun

görmesi durumunda Provizyon Yazılımı yurtdışı kart alışverişlerine açılabilecektir.

15.2 Güvenli Elektronik Ticaret İşlemlerinde Üye İşyerinin Operasyonel Yükümlülükleri

15.2.1 Elektronik ticaret işlemlerinde Bankanın sağladığı Provizyon Yazılımı hosting hizmetinden yararlanmak

isteyen üye işyerleri, sipariş bedelleri için provizyon almak üzere Banka tarafından kendisine bildirilen bilgileri

içeren listeyi Provizyon Yazılımı’nı kullanarak Bankaya gönderecektir. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih

itibariyle Üye İşyerinin provizyon almak için Bankaya ileteceği listede aşağıdaki bilgiler bulunur:

i. Kredi kartı numarası

ii. Kartın Geçerlilik Süresi

iii. Sipariş Takip Numarası

iv. Tutar

v. Üye İşyeri Provizyon Yazılımı Kodu

vi. Güvenlik Kodu

15.2.2 Banka Üye İşyerine bilgi vermek kaydıyla gerekli bilgileri değiştirebilir, ek bilgi isteyebilir.

15.2.3 Üye İşyeri, elektronik ticaret işlemlerinde müşterilerine kullandıkları kredi kartının ait olduğu bankayı,

kredi kartlarının arkasında bulunan Güvenlik Kodunu sormakla yükümlüdür.

Üye İşyeri, elektronik ticaret yaptıkları web sitesinde ana sayfa ve ödeme sayfalarına Kartlı Sistem

Kuruluşlarının ve Garanti E-ticaret logolarını, Üye İşyerinin tam ticari unvanını, satışı gerçekleştirilen mal ve

hizmetlerin listesini, teslimat/iade ve garanti koşullarını, gizlilik taahhüdü ve güvenlik politikalarını, müşteri

destek hattı bilgilerini ve Üye İşyeri açık adresini koymakla ve bunlara ilişkin değişiklikleri derhal

gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Bankaca belirlenen ve Üye İşyerine bildirilen tutarın üzerindeki işlemler ile ilgili olarak Üye İşyerince şüpheli

bulunan durumlarda Bankaca belirlenen usullerde olmak üzere Bankaya geri dönülecek ve Bankadan onay

alınmadan nakliye işlemleri yapılmayacak olup yapılması halinde sorumluluğun Bankaya ait olmadığını Üye

İşyeri kabul ve taahhüt eder. Bankadan onay alınması işlemin yasal olarak tamamlandığı ve Banka’nın işlem

tutarını Üye İşyerine ödeme garantisi verdiği anlamında yorumlanamaz.

Üye İşyeri her bir alışverişi yapan müşterinin IP numarasını almakla ve daha sonraki bir itiraz durumunda

Banka tarafından istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. 

Üye İşyeri satışını gerçekleştirdiği mal ve hizmet tutarının yanı sıra kart hamilinin ödeyeceği toplam tutarı ve

satışın yapıldığı para cinsini web sitesine koymakla yükümlüdür.

Üye İşyeri, Sanal Mağazasında genel ahlak ve adaba aykırı ve yasalarca satışı yasaklanmış ürün ve

hizmetlerin satışını yapamaz.

15.2.4 Üye İşyeri, Bankaca kendisine verilen programları, sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, programın

diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki programı sileceğini, programın

kopyalarını üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Programın her türlü telif hakları Banka ve/veya programı

temin eden kuruluşlara ait olup, fikir ve sanat eserleri kanunu, Türk Ceza Kanunu’nun telif haklarının ihlali

niteliğindeki suçlara ilişkin hükümleri ile korunmaktadır. Keza program ekinde verilen basılı materyalin tekrar

basımı ve çoğaltılması yasaktır. Üye İşyeri, Bankaca kendisine iletilen programda Banka izni olmaksızın

herhangi bir değişiklik yapamaz.

16. Üye ile Üye İşyeri İlişkileri

Banka, ödemesi kart ile yapılan alışveriş nedeniyle Üye ile Üye İşyeri arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara

karışmaz ve bu hususta hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Diğer yandan Üye İşyeri’nin sahibi olan gerçek

kişiler; Üye İşyeri şirket ise şirketin ortağı olan kişiler, Üye İşyeri’nde çalışanlar ve bu sayılan kimselerin ikinci

dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, kart hamili olsalar dahi, Üye İşyeri’nde kart ile hiçbir şekilde alışveriş

yapamazlar. Kurala aykırı davranılması durumunda tazmin sorumluluğu dahil tüm sorumluluk, Üye İşyeri’ne

ait olacaktır.

Üye İşyeri, kendisi tarafından satışı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmetlerdeki ayıp nedeni ile Banka’nın

Üye’ye bir ödeme yapmasının talep edilmesi durumunda, söz konusu tutarı Banka’nın Üye İşyeri’ne ait

hesaplardan tahsil ederek ödemeye yetkili olduğunu, Banka’nın mal/hizmettteki ayıp nedeni ile uğrayacağı

zararları ve tazmin etmekle yükümlü kılındığı edimleri Banka’nın ilk yazılı talebi üzerine ödemeyi, yerine

getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

17. İade İşlemi

Üye İşyeri, Üye tarafından yapılan iade işlemlerini kabul etmekle yükümlüdür. İade işlemi karşılığında nakit

ödeme yapılamaz.Üye İşyeri, kendisi tarafından gerçekleştirilen iade işleminin, Üye’nin talebine istinaden ve

Üye’nin işleme konu kartına yapılacağını, harcama tutarını aşan bir iade yapılamayacağını kabul, beyan ve

taahhüt eder. Banka, iade işlemine konu tutarı, Üye İşyeri’nin Banka nezdindeki hesaplarından herhangi bir

bildirimde bulunmaksızın resen tahsile yetkilidir.

Üye İşyeri’nin iade kurallarına uymaması, aykırı davranması durumunda Banka’nın işbu Sözleşmeyi sona

erdirebileceği gibi kart kabulüne ilişkin işlemleri ve Üye İşyeri’ne yapılacak ödemeleri askıya alabileceğini ve

işlem tutarı ile Banka tarafından ödemenin kendisine yapıldığı tarihte TCMB’na Banka tarafından bildirilen en

yüksek kredi faiz oranının %50 fazlası üzerinden işleyecek faizi ve bu faize karşılık gelen tutar kadar bir tutarı

cezai şart olarak Banka’ya ödeyeceğini Üye İşyeri Kabul ve taahhüt eder. 

18. Kurallara Aykırı İşlemler

18.1. Üye İşyeri (i) POS’tan gerçek veya geçerli bir Banka/Kredi Kartı geçirilmeksizin yapılan işlemler, (ii) Üye

İşyeri sahibi, ortakları personeli veya 3. kişilerin ihmal ve/veya suistimalinin bulunduğu işlemler, (iii) Harcama

Belgesi düzenlenmeden yapılan satışlar (iv) Banka’dan usülünce alınmamış, Üye İşyerince üretilen gerçekdışı

onay kodu ile yapılan işlemler, (v) Kart’lardaki manyetik şerit bilgilerinin optik okuyuculu yazar kasalar gibi özel

cihazlarda okutulması, çözümlenmesi ve elde edilen manyetik şeritte kayıtlı bilgilerin her ne amaçla olursa

olsun kullanımı ya da saklanması başka kişi ya da kurumlara aktarılması gibi yapılan gerçek dışı ve usulsüz

işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan eylemler nedeniyle Banka’nın yapacağı

ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve bunların Bankaca tespiti halinde herhangi bir ihbara gerek

olmaksızın bu işlemlere esas tutarları, Banka tarafından ödemenin kendisine yapıldığı tarihte TCMB’na Banka

tarafından bildirilen en yüksek kredi faiz oranının %50 fazlası üzerinden işleyecek faizi, ile birlikte Banka’nın

Üye İşyerine ait hesaplardan resen mahsuba yetkili olduğunu, hesabının yeterli olmaması durumunda

Banka’nın yapacağı ilk yazılı talebe istinaden Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Üye İşyeri POS

terminallerini, hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanamayacaktır. POS terminallerinin, tahsis amacı

dışında veya Türk Ceza Kanunu’nun “Tefecilik” maddeleri kapsamına giren işlemlerde kullanılması halinde

Banka, POS terminallerini derhal kapatarak işbu Sözleşme’yi feshe, ilgililer hakkında Cumhuriyet

Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya ve diğer üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile BKM ve Kartlı

Sistem Kuruluşları’na bu konuda bilgi vermeye yetkilidir.

18.2. Üye İşyeri, aynı Üye’nin yaptığı alışveriş ve bunun işlem tutarı için Kart’ın, POS tan sadece bir kez

geçirilerek onay alınmasının esas olduğunu, ilk denenen toplam tutar üzerinden onay alınamıyorsa, bu onayı

almak için tutarın değiştirilerek denemenin tekrarlanması durumunda, sonuçta onay alınmış olsa dahi, Üye bu

işleme muvafakat ettiğini yazılı olarak bildirmediği sürece bu usulsüz işlemlerin de Üye İşyeri’nin

sorumluluğunda olduğunu, gerek böyle bir durumun ortaya çıkması halinde gerekse yukarıda 16.1 maddede

belirtilen işlemler nedeni ile Banka’nın söz konusu tutarları ilgili Üye İşyeri’nin bu işlemler nedeni ile herhangi

bir dahli’nin olmadığı ve kusurlu davranmadığına ilişkin bir mahkeme kararı tebliğ edilinceye veya Kartlı

Sistem Kuruluşları tarafından ilgili Üye İşyeri’nin kusuru olmadığına dair bir yazı ibraz edilinceye veya

Üye’den/Üyelerden bu yönde muvafakat alınıncaya değin Banka’nın, rehin, hapis hakkını kullanmak suretiyle

işlem tutarını bloke edebileceğini ve sözkonusu tutarları Üye İşyeri hesabına borç kaydedebileceğini Üye

İşyeri kabul, beyan ve taahhüt eder.

18.3. Üye İşyeri, Banka tarafından kendisine ödenmiş Harcama Belgesi tutarlarının herhangi bir nedenle karşı

bankadan, mali kuruluştan veya Kartlı Sistem Kuruluşları’nden veya Kart Hamili’nin itirazı nedeni ile Kart

Hamili’nden tahsil edilememesi veya bu Sözleşmeye aykırı davranışı nedeni Banka’ca iptaline karar verilmesi

halinde, doğan tüm Banka zararlarını, Banka tarafından ödemenin kendisine yapıldığı tarihten, Banka’ya iade

edeceği tarihe kadar geçen sürede Banka’nın ilgili para cinsinden TCMB’na bildirdiği en yüksek kredi faiz

oranının %50 fazlası üzerinden işleyecek faizi, kısa vadeli kredilere uyguladığı en yüksek kredi faiz oranı

üzerinden işleyecek faizi, BSMV, KKDF ve masrafları ile birlikte Banka ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Üye İşyeri, işbu Sözleşmeye veya Kartlı Sistem Kuruluşları kurallarına aykırı davranışları nedeni ile doğan

Banka alacaklarını ve Üye İşyerinin bu kurallara aykırı davranışları nedeni ile Banka’nın maruz kaldığı ceza

tutarlarını Banka’nın bu Sözleşmeden kaynaklanan haklarını kullanmak suretiyle tahsile yetkili olduğunu kabul

ve taahhüt eder. 

18.4. Üye İşyeri, İşbu Sözleşmeye veya Kartlı Sistem Kuruluşları kurallarına aykırı davranışları nedeni ile

Kartlı Sistem Kuruluşları veya diğer banka ve mali kuruluşlar tarafından işlem bedelinin Banka’ya

ödenmemesi, ödenmesinin ertelenmesi, ters ibraza konu olmasının yanısıra gerçekleştirilen işlemin şüpheli

bir işlem oluşturması durumunda Banka’nın işlem bedelinin kendisine ödenmesini Kartlı Sistem Kuruluşları

ters ibraz süresi boyunca erteleyebileceğini, soruşturma sonucuna göre ödemeyi iptal edebileceğini, hesabına

alacak kaydedilen tutarları blokeye alabileceğini kabul ve taahhüt eder.

, Banka. Üye İşyeri, POS tarafından üretilen harcama ve diğer işlemlerin belgelerini, okunaklı bir şekilde

olmak üzere düzenlediği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreyle saklamak ve Banka tarafından talebi halinde 7

(yedi) işgünü içinde vermek zorundadır. Banka, Satış ve Alacak belgeleri ile birlikte bunların dayanağını teşkil

eden Üye İşyeri kayıt ve belgelerini talep etmeye yetkili olup Üye İşyeri, Banka’ca talep edilen belgeleri derhal

ibraz etmeyi, aksi taktirde bunların Banka’ya ibrazına değin Banka’nın ödeme yapmamaya, ödeme yaptı ise,

Üye İşyeri’nin hesabına alacak geçtiği bu tutarları, Üye İşyeri’nden talebe ve/veya hesabından resen takas

veya mahsuba yetkili olduğunu, peşinen kabul ve taahhüt eder

İşbu Sözleşme ile yükümlenilen koşulların kendisi tarafından yerine getirilmemesinden doğabilecek

zararlardan Üye İşyeri sorumludur.

19. Gizlilik

Üye İşyeri, bu sözleşme konusu işlemlerin yapılması ile ilgili tüm bilgileri bu Sözleşme amaçları için

kullanmayı beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri, Banka tarafından kendisine verilen bilgilerin ve işlemler nedeni

ile Üye’lerden edindiği bilgilerin gizli olduğunu ve bu bilgileri kanunen yetkili kılınan makamlar dışında hiç bir

şekilde kullanmayacağını, üçüncü şahıslara vermeyeceğini, söz konusu bilgileri kopyalamayacağını,

saklamak amacı ile depolamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye İşyeri, işbu Sözleşme gereğince Banka’ya verdiği bilgilerin veya bu Sözleşmenin süresi boyunca

Banka’nın edindiği bilgilerin Banka tarafından, kanunen yetkili kılınan mercilerin yanısıra Banka’nın doğrudan

ve dolaylı iştirakleri ile işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmek amacı ile hizmet aldığı

üçüncü kişiler ve Bankaca uygun görülen kişi kurum yada kuruluşlara verilmesine muvafakat ettiğini ve bu

hususta Banka’yı yetkili kıldığını beyan eder. Bu hüküm kapsamında olmak üzere Üye işyeri; işbu

Sözleşmenin her sebeple olursa olsun sona ermesi veya üye işyerinin Sözleşme ve yasal düzenlemelere

aykırı davranması nedeni ile Bankaca askıya alınması durumunda bu hususu ve sözleşmenin sona ermesi

halinde Sözleşme sona erme sebebini BKM ve diğer yasal mercilere bildirmeye Banka’nın yetkili olduğunu

kabul ve taahhüt eder.

Üye işyeri, banka kartları veya kredi kartlarının fiziksel olarak doğrudan kart hamili tarafından bir cihaz

üzerinde kullanıldığı durumlar ve Kanunun 20 nci maddesi kapsamındaki işlemler hariç olmak üzere, kartın

POS veya POS kullanımının mümkün olmadığı durumlarda harcama veya nakit ödeme belgesi düzenleyen

mekanik cihazlar haricinde bir cihaz üzerinden herhangi bir işleme tabi tutulmamasını sağlayacak alt yapıyı

tesis ederler. Üye işyerleri, POS’un üye işyeri anlaşması yapan kuruluş sistemleri ile bağlantısını sağlayan alt

yapı üzerinde, kartlara ilişkin hassas veriyi tutan, işleyen veya kaydeden bir sistem kuramazlar. Üye işyeri,

POS’un Banka sistemleri ile veri iletişiminde asgari seviyede Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği

Standardının (Payment Card Industry –PCI- Data Security Standard –DSS-) şifrelemeye ilişkin hükümlerini

dikkate alır. 

Üye işyeri, harcama ve alacak belgesi düzenleme imkânı olmayan, kart hamili tarafından başlatılan ve internet

kullanılarak gerçekleştirilen işlemler için diğer önlemlerle birlikte 3-D Secure veya asgari olarak 3-D Secure

protokolünün güvenlik önlemlerini karşılayan kart hamili kimlik doğrulama teknolojisini içerecek şekilde kart

kullanım alt yapısı tesis ederler. Veri işleme, kaydetme veya iletişiminde asgari seviyede Ödeme Kartı

Endüstrisi Veri Güvenliği Standardının (Payment Card Industry -PCI- Data Security Standard -DSS-)

hükümlerini dikkate alır. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde söz konusu altyapının kullanımının

zorunlu tutulması, üye işyerinin tercihlerine bağlı olup, zorunlu tutulmadığı durumlarda kullanım kart hamilinin

tercihine bağlıdır. Üye işyeri bu yöntem ve kart hamilinin tercihi ve bunun sonuçları hakkında kart hamillerini

bilgilendirir.

Üye işyeri, Banka ya da Kartlı Sistem Kuruluşları tarafından talep edilmesi durumunda, işyerinin PCI DSS

yükümlülüklerinin yanısıra bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine uygun davranıp davranmadığı,

gerekli önlemleri alıp almadığı, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile gerekli

bilgi, deneyim, personel, prosedür ve donanıma ne kadar sahip olduğu yönünde, bağımsız denetim

kuruluşlarınca yapılacak denetim raporlarını talep edilen periyotlarda Bankaya sunmayı kabul ve taahhüt

eder. Anılan raporların süresinde ya da hiç sunulmaması halinde, tahhakkuk edecek cezaları Bankaya ilk

yazılı talepte ödemeyi ve bu nedenle Bankanın Sözleşmeyi sona erdirme yetkisinin var olduğunu Üye İşyeri

kabul ve taahhüt eder.

20.Diğer Hükümler

20.1.Üye İşyeri, Banka’nın işbu Sözleşmeden ve Banka ile imzaladığı/imzalayacağı sözleşmelerden doğan/

ileride doğacak olan alacaklarının tahsilini temin amacı ile Banka’nın merkez ve tüm şubelerinde kendisine ait

bulunan ve ileride bulunabilecek olan bilcümle alacak, mevduat ve bloke hesapları, nakit esham ve tahviller ile

tahsile verilen çekler vs.tüm kıymetli evrak ve kredi hesapları ile gelmiş veya gelecek havaleler üzerinde

herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, Banka’nın virman, takas, mahsup ve hapis hakkının olduğunu, bunların

Banka’ya rehinli olduğunu ve Banka’nın Üye İşyeri’nden olan/olacak olan alacaklarını, bu haklarını kullanmak

suretiyle tahsile yetkili olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.2.Bu Sözleşmenin imzalanması, bu Sözleşmeye konu tüm işlem ve uygulamaların doğrudan Üye İşyerine

tanımlanacağı ve yararlandırılacağı sonucunu doğurmamakta olup özellikle sadakat programı uygulamalarının

ve elektronik ticaret işlemlerinin yürürlüğe alınması Bankanın kabulüne bağlıdır. Banka yapacağı

değerlendirme sonrasında ilgi üye işyerine bu uygulamaları açma konusunda tek karar vericidir.

20.3.Üye İşyeri, bu Sözleşme kapsamında belirtilen uygulamalardan ve Banka tarafından verilen hizmetlerden

ticari ve mesleki amaçlarla faydalandığını beyan ve kabul eder.

20.4.Üye İşyeri adres değişikliğini, faaliyet konusu değişikliğini, işyerinin satılması, kiralanması veya el

değiştirmesi, devredilmesi ve “İşyeri İçin Üyeliğe Başvuru Formu”nda belirtilen herhangi bir bilginin

değişikliğini, anında Banka’ya noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür.

21. Süre ve Fesih

21.1. İşbu sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak 1 (bir) yıl

geçerlidir. Taraflardan biri sözleşmeyi, süresi sona ermeden 1 (bir) ay önce karşı tarafa ihbarda bulunarak

feshetmediği takdirde, sözleşme aynı koşullarla kendiliğinden birer yıl daha uzatılmış olur. İşbu sözleşme ile

saptanan şartlardan bir veya birkaçına uyulmadığı takdirde, Üye İşyeri en az 1 (bir) ay önceden, Banka ise

süreye bağlı kalmaksızın yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler.

21.2. Sözleşmenin imza tarihi itibariyle Üye İşyeri’nin mevcut hakim sermaye yapısının değişmesi, Üye İşyeri

veya Üye İşyeri’nin bağlı bulunduğu diğer kuruluşlar hakkında Banka veya 3.kişiler tarafından, Üye İşyeri’nin

bu Sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini engelleyecek, tehlikeye düşürecek nitelikte yasal takip yapılması,

dava açılması, Üye İşyeri veya Üye İşyeri’nin bağlı bulunduğu diğer kuruluşlar hakkında Bankaya haciz

talimatları tebliğ edilmesi, iflasının talep edilmesi, konkordato talebinde bulunulması, tasfiye işlemlerine

başlaması, Üye İşyeri’nin Kartlı Sistem Kuruluşları kurallarına aykırı davranması, sahte kartlarla işlem

yapması, işbu Sözleşme tahtında belirlenen kurallara aykırı davranması, Üye’lere ait kart bilgilerinin gizliliğine

aykırı davranışlarda bulunması, Üye İşyeri tarafından gerçekleştirilen işlemler nedeni ile Banka’nın cezaya

maruz kalması, Üye İşyeri’nin satış tutarına ilaveten komisyon, ücret alması, Banka tarafından tahsis edilen

POS terminalllerini amacı dışında kullanması, gerçek bir mal ve hizmet satışı olmamasına rağmen harcama

belgesi düzenlemesi, yetkisiz olmasına veya taksit yasaklısı olmasına rağmen sattığı mal ve hizmetlere taksit

uygulaması, yasal olmayan ürünlerin satışını gerçekleştirmesi, Banka nezdindeki hesabının Üye işyeri

tarafından ya da Kanunen yetkili kılınan makamlarca kapatılması, üye işyerinin yararlanmasının engellenmesi,

kısıtlanması ya da yasal yükümlülüklerinin üye işyeri tarafından yerine getirilmemesi veya Banka’nın kendi

ihtiyarında yapacağı değerlendirme sonucunda Üye İşyeri’nin bu Sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini

yerine getirmesinin tehlikeye düştüğü sonucuna varması halinde Banka herhangi bir fesih ihbarında

bulunmaksızın bu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin bir kısımını ya da tamamını durdurmaya yetkili

olup bu sebeplerle ve bunlarla sınırlı olmaksızın Bankanın fesih ihbarının Üye İşyeri’ne ulaşması ile

Sözleşme, başka bir merasime gerek olmaksızın sona erer.

Banka, Üye İşyeri’nin marka, unvan veya logosunun kullanımının 3’ncü şahıslar veya yasal merciler

tarafından kısıtlanması işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı sonucuna varması, Sözleşme’nin sona

erdirilmesine ilişkin bir hususun ortaya çıkması, Üye İşyeri’nin Kartlı Sistem Kuruluşları uygulama kurallarına

aykırı davranması veya bu kuruluşlarca benimsenen olağan charge back oranlarının aşılması hallerinin

yanısıra işbu Sözleşmenin feshini gerektiren sebeplerden herhangi birinin varlığı halinde veya Banka

nezdindeki teknik sebeplerle herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın işbu Sözleşmeden kaynaklanan

taahhütlerini askıya alabilir, Üye İşyeri’nin Kredi Kartı ve Banka Kartı ile işlem yapmasını geçici bir süre ile

engelleyebilir. Bu durumda Üye İşyeri, Banka’nın mahrum kalınan kar dahil olmak üzere herhangi bir

yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi,

tarafların önceki hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

22. Tebligat ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Üye İşyeri, işbu Sözleşmede belirtilen adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu, adresinde değişiklik

olduğunu noter aracılığıyla Banka’ya bildirmediği takdirde, önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın

kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder.

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

23. Yürürlük

23 maddeden ibaret işbu Sözleşme 16.06.2023 tarihinde taraflarca kabul ve imza edilmiştir.